EFOP-2.2.2-17-2017-00011

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Vésztőn
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Békés
Projekt helyszíne (település): Vésztő
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projektben a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum telephelye, a Vésztő, Kossuth u. 192. sz. alatt található Nefelejcs Fogyatékosok Otthona érintett, amely 72 férőhelyen biztosít bentlakásos ellátást fogyatékkal élő ellátottak számára.  A pályázat megvalósítása összhangban áll a kitagolási stratégia céljaival, mely a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulást teszi lehetővé Vésztő városában, 72 fő fogyatékkal élő esetében intézményi férőhely kiváltással. Így a bentlakásos intézmények által nyújtott komplex szolgáltatás most önálló életvitelt segítő szociális szolgáltatásokra (pl. rehabilitáció, fejlesztés, gondozás, szállítás), valamint a lakhatási szolgáltatásra bomlik szét. A Stratégia fontos eleme továbbá, hogy valamennyi helyzetben szétválnak a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei, mely szintén elérhetővé válik a célcsoport számára. Előbbi esetében az intézményi kiváltással 6 db 12 fős ingatlanok kerülnek létrehozásra, melyek kerttel is rendelkeznek. A házban 2 ágyas szobákban élhetnek a lakók. A pályázat keretében épített házak valamint a pályázat minden tevékenysége az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően kerülnek tervezésre, kivitelezésre, lehető téve ezáltal a családias környezet biztosítását, az esélyegyenlőség növelését, nem utolsó sorban a társadalmi integráció biztosítását. Másodsorban kerül kialakításra az alapszolgáltatási központ, ennek keretében pedig biztosított a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás, étkeztetés, és a házi segítségnyújtás, figyelembe véve az igénybevevők személyre szóló, szolgáltatási elemekre vonatkozó szükségleteit. A kiváltás módszertani támogatása a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely c. konstrukció keretein belül valósulnak meg. A koordinációs műhely a stratégiai célokhoz kapcsolódó hat operatív célt mentén a projekt sikerességét valósítja meg, elősegítve az érintettek között a kommunikációt, szolgáltatások szakszerű kiépítést, foglalkoztatás kiépítését, megvalósítását, szakmai helyzetértékeléseket, értékeléseket, végül a célcsoport támogatását. Ebből következik, hogy legalább egy személyes jelenléttel járó – érzékenyítő rendezvény szervezésére, lebonyolítására, és legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használatára kerül sor a lakókörnyezet tájékoztatásának céljából. A pályázat megvalósítása során 3 alkalommal tervez az ellátottak közvetlen és közvetett környezetében élők részére érzékenyítést. Az első alkalom az építési beruházás kezdetekor, lakossági fórum keretében bemutatásra kerülnek a házak látványtervei. Második alkalommal egy intézménylátogatás keretében a lakosság személyesen is megismerheti a támogatott lakhatásba kerülő ellátottakat a velük foglalkozó munkatársakkal. A projekt fizikai befejezését megelőzően egy sajtóhirdetéssel is tájékoztatásra kerül a település lakossága a projekt eredményeiről, valamint a megvalósítás teljes ideje alatt a fenntartó (SZGYF) és az Intézmény honlapja is tájékoztatást nyújt a fejlesztésről. A projekt kommunikációjának célja, hogy a projektet és annak eredményei minél szélesebb körben ismertté váljanak. A kommunikációs csatornák, eszközök segítségével az tájékoztatást nyújt a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A lakók felkészítésére is sor kerül a projekt során, így a lakók szükségletei, személyes céljai, egyéni igényei is felmérésre kerülnek. A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. A felkészítés eredményeképpen a lakók fel lesznek készülve az intézményi körülményekhez képest teljesen új életformára, a kísérő támogatást biztosító munkatársak és esetfelelősök segítségével önálló életet tudnak kezdeni új otthonukban. A folyamatos felkészítés kiterjed emellett a lakók és hozzátartozókra, valamint az intézményben dolgozókra, egyéb közvetett célcsoport azon személyek körére, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják.