EFOP-2.2.2-17-2017-00023

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Zala
Projekt helyszíne (település): Nagykanizsa
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projektünk keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Zala Megyei Szivárvány Egesített Szociális Intézmény Holdfény Otthona intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként keretében az intézmény 60 fő fogyatékos lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre, továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A működésünk során megszerzett szakmai tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és a meglévő infrastrukturális hátterünk a biztosítéka annak, hogy a szakmai tervben részletezett, tervezett tevékenységeket a cselekvési terv szerint eredményesen megvalósítsuk és sikeresen fenntartsuk. Projekt szükségességét alátámasztó probléma A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi 60 férőhelyes otthon izoláltan működik. Az intézmény a területi elhelyezkedéséből adódó korlátokat nem tudja leküzdeni, nem tudja a tényleges integrációt biztosítani. Az intézmény nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében elérendő célok A projekt alapvető célja tehát, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. Az új struktúrában 5 darab, 12 férőhyelyes lakás alakul ki, ami megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz. A fenti célok teljesülése magával vonzza: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. A projekt célcsoportjai: – Az intézmény 60 fő lakója (ebből Q darab súlyos halmozott fogyatékos), mint a kialakuló új szolgáltatás igénybevevője, az új lakhatási formában és ellátásban részesülők köre. – Az intézmény 30 fő dolgozója, mint a kialakuló új szolgáltatás közvetlen biztosítója. – Érintett mikro és makro környezet, mint az érzékenyítő rendezvényeken részt vevők. Új szolgáltatási struktúra bemutatása A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthonából 60 fő fogyatékos ellátott kerül kitagolásra Nagykanizsa, Zalakomár és Zalaszabar településekre. A fejlesztésnek köszönhetően a támogatott lakhatás öt 12 férőhelyes lakóotthonban valósul meg. A közösségi lakhatásba való költözés az életminőség tekintetében pozitív változásokat hoz: az önellátási képesség javul, nagyobb szabadság, önállóság érzékelhető a pszichiátriai személyek esetében, illetve a társadalmi integráltság erősödik. Az intézménytelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagy létszámú bentlakásos intézményt fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. A szolgáltatási gyűrű fejlesztése keretében 60 fő számára étkeztetés, 30 fő számára házi segítségnyújtás, 40 fő részére támogató szolgálat, 40 fő részére nappali ellátás kerül biztosításra. A foglalkoztatás fejlesztése keretében kertészeti tevékenység (zöldterület kezelés, parkgondozás), kerámia, papírmerítő továbbá textil műhely kerül tervezésre.