EFOP-2.2.2-17-2017-00013

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: „Jobb, mint az Otthon” Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar
Megyében
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Derecske
Megítélt összeg: 2 178 750 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.10.13
Forrás: ERFA, ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA, 85 – ERFA
Projekt összköltség: 2 178 750 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A Derecske városában megvalósuló projektben 72 férőhelyen – 49 férőhelyen lévő fogyatékossággal élő személy a BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthonból, 20 férőhelyen lévő fogyatékossággal élő személy a DSZSZK Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon III. intézményből és 3 férőhelyen lévő fogyatékossággal élő személy a DSZSZK Bárándi Humán Szolgáltató Otthonból – fogyatékossággal élő személyek igényeire, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási forma keretében kerülnek elhelyezésre a fent említett intézményekből a lakók. A BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthonban jelenleg 49 férőhelyen fogyatékossággal élő személyek és 37 férőhelyen pszichiátriai betegek ellátása történik. Az intézményi-férőhelyek kiváltásával a 49 férőhelyen fogyatékossággal élő személyek Derecske városában épülő lakóépületekben, a 37 férőhelyen lévő pszichiátriai betegek pedig egy másik projektben, Szerep községben épülő lakóépületekben kerülnek elhelyezésre. A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a nagy létszámú bentlakásos intézmények férőhelykiváltásával a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése megtörténjen. A fogyatékossággal élő személyek jelenleg zsúfolt, leromlott állapotú, korszerűtlen, épület-energetikailag gazdaságtalan, gépészetileg elavult épületekben töltik mindennapjaikat. Az intézményi-férőhely kiváltásában érintett intézmények (derecskei, szerep-hosszúháti, bárándi) külterületen helyezkednek el, melyek tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthetőek, a lakók így a településektől, a társadalomtól elszeparáltan élik a mindennapjaikat. Hátrányos körülmény szintén az, hogy mindhárom intézmény mezőgazdasági, illetve állattartó telep szomszédságában van. Az intézményi-férőhelyek kiváltásával 5 db 12 férőhelyes lakóépület épül és egy meglévő épület kerül felújításra. Az intézmény lakói korszerű, az igényeiket minden tekintetben szem előtt tartó lakóépületbe kerülnek. A projektben a 6 db lakóépületen túl a településen egy különálló szolgáltató központ is kialakításra kerül. A szociális szolgáltató központ a lakók számára több alapszolgáltatási elemet is nyújt, mint pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás, melyek a lakók mindennapi életében segítséget adnak. A projekt keretében a lakók számára a szociális alapszolgáltatások igénybevétele megszervezésre kerül: • a felügyelet, • az étkeztetés, • a gondozás, • a készségfejlesztés, • a tanácsadás, • a pedagógiai segítségnyújtás, • a gyógypedagógiai segítségnyújtás, • a szállítás, • a háztartási vagy a háztartást pótló segítségnyújtás. A lakóépületek Derecske város belterületi részén épülnek fel, így a fogyatékossággal élő személyek is részeseivé tudnak válni a társadalomnak, megszűnik a településen belüli izolációja. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl fejlesztő foglalkoztatás keretein belül a lakók számára a munkalehetőség is biztosítva lesz. A fogyatékossággal élő személyek esetében a rendszeres aktív tevékenységgel, foglalkoztatással az alábbi területeken érhető el változás: ? munkakészség, képesség, testi és szellemi képességek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, ? a munkavégzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése, ? munkafolyamatokra való betanítás, ? önálló életvitelre való felkészítés, ? önértékelés, önbecsülés erősödése, ? társas kapcsolatok kiépülése, a meglévő kapcsolatok erősödése, ? lehetőség esetén a nyílt, vagy védett munkaerő-piacra történő kivezetése, kilépés segítése, ? értékteremtő munkavégzés, ? rendszeres jövedelemtermelő képességének fenntartása. A projekt lehetőséget ad arra, hogy minden ellátott a személyes támogatási szükségletéhez mérten kapja meg a személyre szabott segítséget. A projekt célja: • hogy a lakók az intézményi-férőhelyek kiváltását követően a helyi települési közösségbe integráltan tudják élni mindennapi életüket, • a lakhatás és a szociális szolgáltatások színterei külön váljanak; • a kis létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, többfajta szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodás képességére épülő szociális szolgáltatási rendszer kialakítása. Ezen célok megvalósulásával megszűnik a lakók településen belüli – sőt a település határain kívülre rekesztő – izolációja. A lakók saját életük irányítóivá válhatnak, a kiszolgáltatott, passzív gondozotti státusz helyett, életminőségük javul. Elősegíti a lakók jogainak érvényesítését és az aktív közösségi szerepvállalást. Mindezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakók a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a település közszolgáltatásokhoz. A támogatott lakhatás befogadásával együtt járó szemléletváltás révén pedig a helyi társadalom elfogadóbbá, toleránsabbá, és együttműködőbbé válik.