EFOP-2.2.2-17-2017-00016

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Harmónia a támogatott lakhatásban
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Kaskantyú
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projekt szükségességét alátámasztó probléma A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan,
korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak
maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel
esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken
működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik
fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében a „Harmónia” Integrált
Szociális Intézmény kaskantyúi székhelyén élő 60 fő teljes körű kitagolása történik meg támogatott lakhatás szolgáltatási formába. Kiváltási tervünk
lakhatási szolgáltatás biztosítását a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. § (5) bekezdés b) pontja szerinti
fő számára kialakított ingatlanokban tartalmazza. A kitagolt szenvedélybeteg 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Tabdi településen található ingatlanokba
24 fő pedig 2 darab 12 fős, Kaskantyú közigazgatási területén kialakításra kerülő ingatlanba kerül elhelyezésre. Tabdin a települési önkormányzattal
való egyeztetés eredményeképpen 3 darab belterületi, összközműves önkormányzati telket térítésmentes használatba vesszük. Kaskantyún a székhely
intézménnyel szemben található, a Magyar Állam tulajdonában és az intézmény használatában lévő telekre telekmegosztást követően épül 2 db 12 fős
lakás. További szakmai feladat a támogatott lakhatásba költöző, de jelenleg ápoló-gondozó ellátást igénybe vevők felkészítése, a támogatott lakhatás
szolgáltatási formára. Az FSZK-val kötött együttműködési megállapodás keretében megkezdődött és a projekt időtartama alatt folyamatosan zajlik
majd az intézmény dolgozóinak felkészítése a támogatott lakhatás és a szolgáltatási gyűrű kialakításához szükséges szakmai kompetenciák
elsajátításával. Támogatott lakhatás igénybevevői részére a komplex szükségletfelmérés alapján látható egyéni igényekhez és szükségletekhez
igazodó (felügyelet, étkezés, gondozás, készségfejlesztés, pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtás, tanácsadás, szállítás, háztartási vagy
háztartást pótló tevékenységekhez segítség nyújtás) az intézmény által működtetett alapellátások keretében (étkeztetés, nappali ellátás, fejlesztő
foglalkoztatás, és közösségi ellátás) lesz biztosítva. Az intézményi székhelyén – a kiváltott ingatlanban – a Kaskantyú, III. körzet 1. szám alatt új
foglalkoztató épület épül, amely lehetővé teszi, hogy a támogatott lakhatás növekvő foglalkoztatási igényeihez illeszkedjenek a kapacitásaink, új
foglalkoztatási formák bevezetése mellett. A foglalkoztató csarnokban helyet kapnak vizesblokkok és raktár is. A nappali és közösségi ellátás, jelenleleg
Kaskantyú, Hunyadi u. 1. szám alatt található, azonban az ott lévő épület nem biztosítja az újonnan létrehozott szolgáltatáshoz szükséges
kapacitásokat. A megfelelő minőségű és kapacitású nappali és közösségi ellátáshoz szükséges helyiségek a jelenleg a kiváltandó ingatlanon található
19 férőhelyes szállásépületből lesznek kialakítva. Az új lakhatási formában az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – az egyén szükségleteihez
illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel
kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, – személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok
nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó
lakhatási és támogatási forma megválasztásában, – az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának
különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására A lakhatási szolgáltatáson túl az
alapszolgáltatások fejlesztése is projekt része. A fejlesztés eredményeképpen az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – Nappali ellátás biztosítása
Foglalkoztatás – Étkeztetés – Gondozás – Felügyelet – Szállítás – Esetkezelés – Készségfejlesztés