EFOP-2.2.2-17-2017-00017

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Eleken
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Békés
Projekt helyszíne (település): Elek
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projektben az Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona, Semmelweis u. 14.-16. szám alatti telephelye érintett, amely 72 férőhelyen biztosít bentlakásos
ellátást pszicho fogyatékkal élő ellátottak számára. Az otthonban élő mentális zavarral küzdő ellátottak a projektnek köszönhetően 12 fős családi
házakba költöznek. A 6 db új ingatlan mindegyike Elek város közigazgatási területén, egymástól földrajzilag elkülönülve helyezkednek el. A házban 2
ágyas szobákban élhetnek a lakók. A tervezett ingatlanok mind új építésűek, tágasak, zöld területtel körbe véve, mely a nyugalmat, a családias
környezetet, az intimitást is biztosítja számukra. Az ingatlanok megépítése mellett a projekt lehetőségeit kihasználva közösségi alapú ellátás feltéte
is biztosítani kívánjuk. A projekt előkészítési időszakában történt folyamatok rávilágítottak arra, hogy a környező településeken vagy nem működik
olyan alapellátási forma, ahol a kitagolással érintett ellátottak szükségleteiknek megfelelő szolgáltatáshoz jutnának, vagy ha van is, nincs kapacitásu
új kliens felvételére. A szolgáltatási gyűrű az étkeztetésből, a házi segítségnyújtásból, a közösségi pszichiátriai ellátásból, a nappali ellátásból és a
fejlesztő foglalkoztatásból áll. A tervezett ellátási struktúrában, egymásra épülő ellátórendszer kialakításánál fő törekvésünk, az alapszolgáltatások é
szakellátási rendszer integrációjának kialakítása. A tervezett rendszer egységes elveken és a valós szükséglet-kielégítésre alapuló, amely biztosítja a
ellátásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét, az igénybevevők részére. Ezeknek a szolgáltatásoknak a kiváltással érintett ingatlan ad helyet és a
pályázat keretein belül. A projekt megvalósítása az ellátottak részére egy új, szebb jövőképet vetít előre. Az új ellátási forma lehetőséget biztosít
részükre a nyugodt, természet közeli élet megélésére. A várható pozitív hatása, az igénybevevők esetében az alapbetegségük remissziója, az
elmagányosodás csökkenése, az öngondoskodási képességük javulása az önállóságuk fokozódása, önérvényesítő képességük, társas kapcsolataik
javulása. A helyi település életébe való integráció kialakulásával csökken a társadalmi izoláció. Következésképpen csökkenteni lehet a hospitalizáció
kialakulását előrehaladását. A támogatott lakhatás és a közösségi ellátás következményeként erőteljesebben tud érvényesülni az egyénre szabott
ellátás. Elmondható, hogy a tervezett támogatott lakhatás, mint új alternatíva létrehozása pozitív változást hozhat a mentális fogyatékossággal élő
ellátottak számára.