EFOP-2.2.2-17-2017-00025

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített
szociális intézmény férőhely kiváltási projektje
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Tarpa
Megítélt összeg: 735 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 735 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projektünk keretében lakóotthonunk intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként keretében az intézmény lakói új, kis létszámú lakhatási formában kerülnek elhelyezésre, továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A működésünk során megszerzett szakmai tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és a meglévő infrastrukturális hátterünk a biztosítéka annak, hogy a szakmai tervben részletezett, tervezett tevékenységeket a cselekvési terv szerint eredményesen megvalósítsuk és sikeresen fenntartsuk. Projekt szükségességét alátámasztó probléma A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében elérendő célok A projekt alapvető célja tehát, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. Az új struktúrában 7 lakóépület alakul ki, ami megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz. A fenti célok teljesülése magával vonzza: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. A projekt célcsoportjai: – Az intézmény lakói, mint a kialakuló új szolgáltatás igénybevevője, az új lakhatási formában és ellátásban részesülők köre. – Az intézmény dolgozói, mint a kialakuló új szolgáltatás közvetlen biztosítója. – Érintett mikro és makro környezet, mint az érzékenyítő rendezvényeken részt vevők. Új struktúra bemutatása Az ellátottak elhelyezése a projekt révén 7 lakóépületben (2 lakóépület Gacsály, 5 lakóépület Tarpa) két településen valósulna meg. Minden lakásotthon (lakóotthon) 12 fő számára kerül kialakításra. Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.