EFOP-2.2.2-17-2017-00021

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált
Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Fejér
Projekt helyszíne (település): Polgárdi
Megítélt összeg: 1 050 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 050 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projektünk keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény, Polgárdi Otthona intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként az intézmény 120 fogyatékos lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre, továbbá számukra egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. Projekt szükségességét alátámasztó probléma A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében elérendő célok A projekt alapvető célja tehát, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. Az új struktúrában 10 darab, 12 férőhelyes lakóház alakul ki, ami megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz. A fenti célok teljesülése magával vonzza: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. A projekt célcsoportjai: – Az intézmény 120 fő lakója (ebből 64% súlyos halmozott fogyatékos, 11% súlyos halmozottan fogyatékos autista), mint a kialakuló új szolgáltatás igénybevevője, az új lakhatási formában és ellátásban részesülők köre. – Az intézmény 61 fő dolgozója, mint a kialakuló új szolgáltatás közvetlen biztosítója. – Érintett mikro és makro környezet, mint az érzékenyítő rendezvényeken részt vevők. Új szolgáltatási struktúra bemutatása Lakhatási szolgáltatás: Jelenleg működő intézményünk 120 értelmi fogyatékos lakója részére 10 db 12 férőhelyes ház kerül kialakításra Polgárdi településen, maximum 200 nm nettó alapterületű épületek kialakításával, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. A lakók egyéni szükségletfelmérése alapján kerülnek egy-egy új lakóházba. A szükségletfelmérés összegzése, az egyéni kiváltási terv még módosíthatja a jelenlegi elképzeléseket. A gondozás célja az igénybevevő szükségletének megfelelő típusú és mértékű támogatás biztosítása, az igénybevevő közvetlen személyi szükségleteinek kielégítése, az igénybevevő lehető legnagyobb mértékű önállóságának és önrendelkezésének figyelembe vétele mellett. A gondozási tevékenységek felmérésen és terven alapulnak. A gondozás célja a személy meglévő képességeire építő, az életkort, az életkörülményeket és a szükségleteket figyelembe vevő személyi támogatás. A szükségleteknek megfelelő személyi segítségnyújtás, közvetlenül az igénybevevő személyére és az ő közvetlen személyi szükségleteire irányul. A gondozás magában foglalja személyi segítést, helyzet-, és helyváltoztató mozgást, önellátást, étkezést, tálalást, egészségmegőrzést, egészségügyi kockázatok észlelése és mielőbbi korrigálása. Alapszolgáltatás: A lakhatási szolgáltatáson túl az alapszolgáltatások fejlesztése is projekt része. A fejlesztés eredményeképpen az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: • Személyi higiéné • Étkezés, étkeztetés • Öltözködés, öltöztetés • Hely- és helyzetváltoztatás • Egészségmegőrzés • Egészségügyi kockázatok felismerése és csökkentése • Gyógypedagógiai segítségnyújtás • Felügyelet • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás • Szállítás • Készségfejlesztés