EFOP-2.2.2-17-2017-00006

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Tolna ISZI Mechwart András Fogyatékosok Otthona
telephelyen meglévő intézményi ellátási forma teljes körű
kiváltása
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Tolna
Projekt helyszíne (település): Tolnanémedi
Megítélt összeg: 1 006 250 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 006 250 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt alapvető célkitűzése a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona telephelyen meglévő, fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, célcsoportok vonatkozásában és engedélyek tekintetében az intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő ellátott részére. A fejlesztés tervezett helyszínei Szekszárd (12 Fő), Simontornya (11+12 fő), Regöly (11+11+10 fő) és Tolnanémedi (4*12 fő). Támogatott lakhatás létrehozását tervezzük megvalósítani 10 db új lakóépület építésével, eszközök beszerzésével. Az így nyújtott lakhatás és a kapcsolódó szolgáltatások a TMISZI szervezetébe kapcsoltan jönnek létre. A TMISZI az alapszolgáltatások közül Tolnanémediben nappali ellátás; házi segítségnyújtás; támogató szolgáltatás nyújtásával kívánja alapfeladatait bővíteni, annak érdekében, hogy azok megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak. A nappali ellátás és foglalkoztatás Tolnanémedi otthonaiban élők számára nyújt ellátást, bekapcsolódva a település szolgáltatási gyűrűjébe. Munkanapokon a Pálfai konyháról érkező főtt étel melegítés utáni elfogyasztása is itt történik. A kiváltást követően Tolnanémedi központtal létrejön egy alapszolgáltatási központ kialakítása egy nappali ellátást biztosító intézmény megépítésével és a szükséges eszközökkel történő felszelelésével. Az étkeztetés az ISZI Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona (Szekszárdon), a Tölgyfa Fogyatékosok Otthona (Tolnanémediben és Simontornyán) és a Margaréta Rehabilitációs Intézmény (Régölyön)konyhájának közreműködésével valósul meg. A támogatott lakhatásban élő ellátottak számára a különböző fejlesztések, tanácsadás, segítségnyújtás és fejlesztő foglalkoztatás a következők szerint lesz biztosítva: Tolnanémediben a létrehozott nappali intézmény, Szekszárdon a Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona, Simontornyán a Tölgyfa Fogyatékosok Otthona, Regölyön a Margaréta Rehabilitációs Intézmény által. A TMISZI jelenleg is nyújt szociális foglalkoztatást – 2017.04.01-et követően fejlesztő foglalkoztatást – melyben a támogatott lakhatásba kiváltani tervezett ellátottak jelenleg és a projekt lezárást követően is részt vesznek. Az ISZI a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatását bővíteni és fejleszteni tervezi az irányítása alatt álló fenti intézményekben. Ez jelenti a fogyatékkal élő foglalkoztatott egyéni képességeire tekintettel kialakított napi munkaidő meghatározását. Eszerint lehetőség nyílik a napi 1, illetve 2 órás munkaidő bevezetésére, mely a foglalkoztatott személyek számának növekedését segíti. Továbbá jelenti a fogyatékkal élő személy egyéni képességei alapján megválasztott foglalkoztatási tevékenységet. Az ellátottak részére szervezett felkészítés első lépése az egyéni állapot- és támogatási szükségletfelmérés. A felmérés eredménye meghatározza a felkészítés módszereit (egyéni vagy csoportos munka, elméleti képzést követen a tanultak gyakorlatba történő átültetése) és a felkészítő csoportok létszámát. Az ellátottak felkészítése az önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése, élet- és háztartásvezetési ismeretek, együttélés és együttműködés, kommunikáció, társas kapcsolatok kialakítás és ápolása, konfliktuskezelési technikák, váratlan események kezelése, támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás témaköreit érinti. A támogatott lakhatással érintett települések lakosságát – kiemelve az ingatlanok közvetlen szomszédságát – lakossági fórumok, tájékoztató napok, brossúrák útján kívánjuk informálni a projekt célja, a megvalósítás főbb lépései és a fogyatékkal élő személyek mindennapjai vonatkozásában. Az intézmény jelenlegi dolgozóit összdolgozói értekezleten tájékoztatjuk a projekt célja, a megvalósítás főbb lépései vonatkozásában. A támogatott lakhatásban történő továbbfoglalkoztatás és az esetlegesen fellépő tovább- és átképzési igények vonatkozásában egyéni, illetve kiscsoportos tájékoztatókat tervezünk. A projektet 2017.07.01-től 2018. december 31-igterjedően tervezzük megvalósítani. A projekt megvalósítása során 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása lesz biztosított heti 40 órában, ezen felül 1 fő pénzügyi asszisztens, 1 fő projektasszisztens valamint 1 fő szakmai asszisztens foglalkoztatását tervezzük igénybe venni heti 20órában. A projekt megvalósítása során a szakmai terv elkészítését, az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítését, a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását, a műszaki ellenőri feladatok ellátását, projektmenedzsment szolgáltatás igénybe vételét, a célcsoport képzését, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását, a marketing feladatok ellátását, valamint a projektszintű könyvvizsgálatot igénybe vett szolgáltatásként kívánjuk biztosítani.