EFOP-2.2.2-17-2017-00007

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Gesztenyeliget – Kastélyotthon kiváltás
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Nagymágocs
Megítélt összeg: 1 050 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 050 000 000 .- HUF

Projekt összefoglaló

Az Aranysziget Otthon Derekegyházi Ápoló Otthonának kiváltása régóta megoldandó probléma. A projekt tárgyát képező, kastélyépületben működő intézmény, nem alkalmas az ellátás korszerű biztosítására. Az intézmény rendkívül zsúfolt, az akadálymentesítettsége nem megoldott Az ellátás tárgyi feltételeiben meglévő hiányosságok miatt az intézmény ideiglenes hatályú, 2018. december 31-éig szóló működési engedéllyel rendelkezik. A projekt keretében az intézmény 120 fő fogyatékossággal élő ellátottja közül 120 fő kiváltását tervezzük támogatott lakhatási formákban Nagymágocs és Derekegyház településeken. Emellett a kiváltásban érintett személyek, illetve az őket körbevevő mikro és makro környezet valamint az intézményben dolgozó munkatársak kerülnek felkészítésre az új működési formából fakadó változásokra. A projekt keretében történő fejlesztés legfontosabb célja, hogy a térségben élő fogyatékos személyek önálló életviteli körülményei fejlesztésre kerüljenek a társadalmi befogadást növelő szolgáltatások kialakításával és új lakhatási formák infrastrukturális háttérének megteremtésével. A projekt keretében településenként 5-5 db, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés b) pontja szerinti, 12 fő részére kialakított lakásnak, mint lakhatási szolgáltatásnak és településenként 1-1 db nappali támogató központnak a kialakítására kerül sor. Az újonnan épülő ingatlanok eszközbeszerzését is a projektből kívánjuk finanszírozni. A nappali támogató központ a kiváltással elhelyezett gondozottak nappali ellátását, illetve foglalkoztatását hivatott szolgálni. Ennek megfelelően az alábbi szolgáltatási elemek vehetőek majd igénybe. A kiváltásban érintett ellátottak részére az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt tevékenységek, mint szolgáltatási elemek közül az alábbiak: a felügyelet, az étkezés, a készségfejlesztés, a tanácsadás, a pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtás. Ezen túl, a nappali támogató központban lenne biztosítva a szabadidős tevékenységek megszervezése is és a támogató szolgálat. Ez utóbbinak tevékenységét szolgálja majd az 1-1 db speciális gépjármű beszerzése. • A nappali ellátást igénybe vevő, a kiváltásban érintett ellátottak, valamint a településen és annak vonzáskörzetében lakó, fogyatékkal élő személyek az Szt. 65/F. § szerinti, fogyatékos személyek nappali ellátása keretében az alábbi szolgáltatási elemeket vehetik igénybe: napközbeni tartózkodás lehetőség, a társas kapcsolatok kialakításának lehetősége, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének lehetősége. Továbbá igény szerint itt kerül megszervezésre a nappali ellátást igénybe vevő személyek napközbeni étkeztetése is. • A támogató szolgálat keretében a legfontosabb szolgáltatási elem, – mind a kitagolással érintett személyek, mind a településen és annak vonzáskörzetében lakó, fogyatékkal élő személyek részére a lakókörnyezetben történő ellátás, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének a segítése, valamint az életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása lesz. • Az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt étkezés, az Szt. 62. § szerinti, alapszolgáltatás keretében biztosított étkezés alapján vehető igénybe a kiváltással érintett személyek, illetve és a településen és annak vonzáskörzetében lakó, fogyatékkal élő személyek részére, amennyiben nappali ellátást igényelnek. • A kitagolással érintett, ellátott személyek részére az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt felügyelet, étkezés (az abban való konkrét segítségnyújtás), gondozás és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás az Szt. 63. § szerinti, alapszolgáltatás keretében biztosított házi segítségnyújtás keretében valósul meg. Tekintettel arra, hogy a projekttel érintett településen biztosított az Szt. 63. § szerinti házi segítségnyújtás a lakosság számára, e szolgáltatási elem csak a kiváltással érintett, ellátott személyek és a nappali ellátást igénybe vevő személyek körében kerülne biztosításra. • A kiváltással érintett személyek és a nappali ellátást igénybe vevő ellátottak részére biztosított lesz a fejlesztő foglalkoztatás, amelynek keretében az alábbi feladatokat végezhetik az igénybe vevő személyek: Nagymágocson: kötött és hurkolt textíliák gyártása, parkgondozás,mosodai tevékenység, Derekegyházán növénytermesztés, park gondozás, mosodai tevékenység. A projekt elejétől tervezzük az ellátottak felkészítését a kiváltással járó változásokra. A projekt kapcsán közvetett célcsoportnak minősül az érintett fogyatékkal élő személyeket körülvevő mikro és makro környezet, amely a projekt során, a társadalmi érzékenyítés keretében kerül felkészítésre a szükséges változásokra.