EFOP-2.2.2-17-2017-00010

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Férőhelykiváltás Pásztoriban
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Győr-Moson-Sopron
Projekt helyszíne (település): Pásztori
Megítélt összeg: 892 500 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 892 500 000 .- HUF

Projekt összefoglaló

“Hazánkban az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Uniós elveknek és az ENSZ Egyezménynek megfelelően kiemelt prioritásként kezeli a szociális intézmények kiváltását, a tényleges integráció biztosítását, ennek megfelelően ez a jelen projekt átfogó célja is. A fő feladat tehát a jelenleg legnagyobb probléma a nagy létszámú szociális intézményekben lakó ellátottak az önálló életvitelt korlátozó zsúfolt, a fogyatékkal élő személyeket megillető környezeti és társadalmi hátteret nem biztosító körülmények közti elhelyezésének a megszűntetése. A projekt átfogó célja is egyben, hogy az integráció keretében az 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának helyét vegyék át a közösségi alapú ellátási formák, minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozásával. Mindezt támogatott lakhatás keretében, 10 db hét-tizenkét főt befogadó családias jellegű, akadálymentes házak építésével kívánjuk megvalósítani, melyek megfelelnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak, valamint összhangban van a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat (a továbbiakban Stratégia) tartalmával. Így 102 fő részére tudunk biztosítani számukra méltó, a képességeikhez és készségeikhez igazodó, igényeikre reagáló körülményeket. Mindezzel párhuzamosan kialakítani tervezünk egy szolgáltatási gyűrűt, melyben szociális alaptevékenységet valósítanánk meg, úgy mint a nappali ellátás, az étkezés, a házi segítségnyújtás és a támogatott szolgáltatás. Ezen kívül lakóinkat foglalkoztatás fejlesztésben kívánjuk részesíteni, hogy a támogatott önálló életvitel minél szélesebb körben megvalósulhasson.”