EFOP-2.2.2-17-2017-00020

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: „Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki Foglalkoztató és
Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak
férőhelyeinek kiváltása
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Projekt helyszíne (település): Putnok
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. Elérendő célok A projekt alapvető célja tehát, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. Az új struktúrában olyan új lakhatás alakul ki, amely megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz. A fenti célok teljesülése magával vonzza: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. A projekt célcsoportjai: – Az intézményünk lakói, mint a kialakuló új szolgáltatás igénybevevője, az új lakhatási formában és ellátásban részesülők köre. – Az intézmény dolgozói, mint a kialakuló új szolgáltatás közvetlen biztosítója. – Érintett mikro és makro környezet, mint az érzékenyítő rendezvényeken részt vevők. Új struktúra bemutatása Putnokon jelenleg egy épületben kap helyet a Fogyatékosok Otthona és a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye. Előbbi 60 ellátottja, utóbbi 81 ellátottja lakik az épületben. A projekt keretében a 60 fős Otthon kerül kitagolásra, de a kiváltott épületrészben kerül kialakításra az új alapszolgáltató központ és foglalkoztató. A fejlesztés: Putnokon 5 db 12 férőhelyes lakóépület készül új építéssel. A lakóépületek nettó alapterülete 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A lakásokban 6 szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg. A projekt keretében egy alapszolgáltató központ kerül kiépítésre foglalkoztatóval. Az épület együttesen nettó 600 nm, melyből 500 nm az alapszolgáltató és 100 nm a foglalkoztató része. A szolgáltató központ és a foglalkoztató a kitagolás során felszabaduló intézményi részben, a földszinti helyiségekben kerül kialakításra felújítás/átalakítással, ~600 m2-en. Itt elhelyezést nyernek: 3 iroda, 1 ügyelet/diszpécser helyiség a kialakítandó bejárat közelében fejlesztő-foglalkoztató helyiségek, közösségi terem, kiegészítő vizes blokkok, pihenő szoba, melegítő konyha-étkező, irattárak, raktárak, gépészeti helyiség. Az építés során projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az alapszolgáltató, foglalkoztató és a lakások eszközeire összesen 54.124.465 Ft került elkülönítésre. Beszerzésre kerül egy speciális emelővel ellátott intézményi 9 személyes mikrobusz, valamint a lakóotthonok, az alapszolgáltató és foglalkoztató berendezéséhez szükséges eszközök. A projektben több képzés is szerepel, melyek egy rész belső képzés kollégáknak, egy része pedig a lakókat készíti fel az önálló életvitellel kapcsolatos tudnivalókra és a foglalkoztatáshoz szükséges ismeretekre.